nFoto na facebooku

Przyjemność tworzenia
nFoto

ZAPROSZENIA ŚLUBNE

FOTOKSIĄŻKI

FOTOKALENDARZE
Umowa licencyjna na używanie oprogramowania „nFotokreator" zwanym dalej Programem.
Przed zainstalowaniem programu prosimy o zapoznanie się z niniejszą licencją. Instalacja programu jest równoznaczną z akceptacją niniejszych warunków użytkowania Programu.
Niniejszy dokument stanowi umowę licencyjną zawartą pomiędzy Użytkownikiem a dostawcą Programu, którym jest firma D3 Studio Wiesław Lewandowski, zwanym dalej Wykonawcą. Określa on zasady i warunki korzystania z Programu. Niniejszy dokument obowiązuje wszystkie osoby korzystające z Programu.
Stronami w umowie są:
 1. D3 Studio Wiesław Lewandowski, 15-136 Białystok, ul. Zygmunta Augusta 24, II piętro lok. 22, NIP: 542-211-51-59
 2. Każdy z użytkowników programu
Prawa autorskie:
 1. Wykonawca udostępnia użytkownikowi Program służący do projektowania i składania zleceń wykonania zamawianych produktów i usług zawartych w Programie.
 2. Użytkownik potwierdza, że ma wszelkie prawa do użycia plików fotografii i wykonywania produktów z przekazywanych fotografii. Użytkownik nie będzie pociągał Wykonawcy do odpowiedzialności w przypadku sporów związanych z przesłanymi plikami fotografii oraz wykonaniem produktów z użyciem tych fotografii. Niniejszy program będzie używany przez użytkownika tylko do celów zgodnych z obowiązującym prawem oraz porządkiem publicznym.
Użytkownik oświadcza, że:
 1. ponosi wszelką odpowiedzialność za zawartość danych przesyłanych za pomocą Programu;
 2. za pomocą Programu nie będą przysyłane fotografie o charakterze pornograficznym, jak również fotografie w inny sposób niezgodne z porządkiem publicznym ani obowiązującym prawem;
 3. zwolni Wykonawcę przed wszelką odpowiedzialnością z tytułu nieprzestrzegania przez niego powyższych zobowiązań oraz wynagrodzi Wykonawcy ewentualne straty wynikające z niedotrzymania warunków umowy;
 4. program będzie wykorzystywany tylko do przesyłania fotografii i zleceń na wykonanie Produktów do Wykonawcy wraz z danymi osobowymi koniecznymi do realizacji zlecenia;
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Wykonawca nie sprzedaje produktów dzieciom. Użytkownicy poniżej 18 roku życia mogą korzystać z programu wyłącznie pod opieką rodziców bądź opiekunów;
 6. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w bezpiecznym miejscu co najmniej jednej kopii zdjęć przesyłanych do Wykonawcy.
Licencja użytkowania Programu:
 1. Wykonawca niniejszym przekazuje Użytkownikowi licencję na używanie Programu umożliwiającego projektowanie i przesyłanie zleceń i fotografii cyfrowych Wykonawcy.
 2. Program, a także wszelkie patenty, prawa autorskie, znaki towarowe, marki oraz udostępnione wraz z Programem pliki graficzne są własnością Wykonawcy i są chronione odpowiednimi prawami i umowami międzynarodowymi, zwanymi dalej Prawem własności. Tytuł do żadnego z Praw własności nie podlega przekazaniu. Użytkownik nie może korzystać z żadnego z Praw własności z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej umowie.
 3. Użytkownik ma prawo do kopiowania Programu w dowolnej ilości, oraz do udostępniania go bez ograniczeń ilościowych ani terytorialnych, także za pośrednictwem internetu.
 4. Użytkownik nie ma prawa do modyfikacji, przerabiania, dekompilacji ani pobierania opłaty za udostępnianie Programu osobom trzecim.
Ochrona danych osobowych.
 1. Przy składaniu zlecenia Wykonawca musi otrzymać imię i nazwisko zleceniodawcy, adres e-mail, adres zamieszkania i dostawy oraz numer telefonu kontaktowego. Jest to niezbędne do prawidłowego przetworzenia i wykonania zlecenia oraz do powiadomienia zleceniodawcy o statusie zlecenia lub wystąpienia problemu uniemożliwiającego prawidłowe wykonanie zlecenia.
 2. Zleceniodawca wyraża zgodę na przesyłanie informacji marketingowych po złożeniu zlecenia.
 3. Program przechowuje profil Użytkownika i ostatnio wybrane opcje w lokalnym pliku, na komputerze Użytkownika, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 4. Wyżej wymienione informacje są wykorzystywane tylko do użytku wewnętrznego Wykonawcy. Wykonawca nie sprzedaje, nie wynajmuje i nie przekazuje danych użytkownika innym podmiotom. Wykonawca będzie przechowywał informacje o użytkowniku na swoim serwerze do celów podatkowych i statystycznych, tak długo, jak wymagają tego obowiązujące przepisy. Dane statystyczne nie zawierają informacji o tożsamości użytkownika.
Gwarancja jakości i szybkości:
 1. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby projekty wykonane w Programie oraz zdjęcia cyfrowe przesłane poprzez Program były dostarczone do Wykonawcy bez przeszkód oraz aby Użytkownik został ostrzeżony w przypadku próby przesłania plików cyfrowych niskiej jakości lub o niepowodzeniu przeprowadzonej operacji przesłania plików cyfrowych do Wykonawcy.
 2. Wykonawca nie gwarantuje, że przesyłanie plików odbywać się będzie w sposób nieprzerwany i bezbłędny. W żadnym wypadku nie bierze odpowiedzialności za straty użytkownika, w tym utratę zysków, utratę oszczędności oraz straty pośrednie, takie jak utratę lub uszkodzenie danych, zmianę planów, roszczenia stron trzecich, a także specyficzne, przypadkowe lub wynikające straty, jakie mogą być konsekwencją korzystania lub niemożności korzystania z Programu.
 3. Wykonawca nie może zagwarantować nieprzerwanego dostępu oraz bezbłędnego funkcjonowania Internetu. Internet jest siecią otwartą. Wykonawca nie może zagwarantować poufności zdjęć cyfrowych użytkownika oraz poufności przesyłania tych zdjęć, a także braku możliwości dostępu ze strony osób postronnych do tych zdjęć oraz do informacji zawartych w zleceniu.
 4. W zakresie maksymalnej odpowiedzialności prawnej Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty (w tym także, ale nie wyłącznie, za bezpośrednie lub wynikające straty) poniesione przez użytkownika i inne osoby oraz podmioty z tytułu zamiany, pomylenia, straty, uszkodzenia, kradzieży lub wszelkiej innej formy nielegalnego użycia dostarczonych zdjęć cyfrowych. Odpowiedzialność Wykonawcy ograniczona jest do ceny zapłaconych produktów, które są przedmiotem roszczenia.
 5. Wyżej wymienione gwarancje są jedynymi gwarancjami ze strony Wykonawcy, które dotyczą funkcjonowania Programu. Poza nimi nie obowiązują żadne inne gwarancje, pisemne bądź ustne, prawne, wyraźne lub domniemane, w tym także, bez ograniczeń, gwarancje przydatności handlowej lub do danego celu. Niektóre systemy prawne nie zezwalają na wyłączenie gwarancji domniemanych, dlatego powyższe wyłączenie może nie dotyczyć użytkownika.
Warunki obowiązywania i aktualizacji umowy:
 1. Niniejsza umowa obowiązuje na czas nieokreślony i może być rozwiązana w dowolnym momencie przez każdą ze stron. W momencie rozwiązania umowy użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia programu ze wszystkich nośników, na których jest zapisany.
 2. Wykonawca planuje okresowe aktualizacje programu. W przypadku aktualizacji programu Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania użytkownika o aktualnej wersji programu oraz o bezpłatnej możliwości aktualizacji.
 3. Ponieważ aktualizacje Programu publikowane przez Wykonawcę mogą zawierać aktualizację cenników oraz usuwać niektóre dostępne do tej pory produkty - Użytkownik jest zobowiązany do instalacji dostępnych aktualizacji.
 4. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany umowy licencyjnej w dowolnym momencie. Zmiana taka będzie wiążąca dla użytkownika od momentu otrzymania informacji o jej wykonaniu, przy czym zmiany w umowie licencyjnej publikowane są w postaci aktualizacji Programu.
Niniejsza umowa licencyjna dotycząca zasad użytkowania Programu została skonstruowana i zawarta zgodnie z obowiązującym prawem Rzeczypospolitej Polskiej oraz UE.


Naszą specjalnością jest produkcja spersonalizowanych fotoaplikacji i fotoproduktów. Jesteśmy drukarzami z kilkunastoletnim doświadczeniem więc znamy się na druku jak mało kto. Nasze fotoksiążki drukujemy i oprawiamy z troską o każdy detal. Niemal każdy model książki dostępny jest w kilku formatach i rodzajach oprawy. Wydruki kart jako nieliczni wykonujemy specjalnie dobranym błyszczącym papierze kredowym o gramaturze aż 200 g. Pobierz i zainstaluj program nfotokreator, za pomocą którego z łatwością stworzysz swoje książki. Intuicyjnie łatwy w obsłudze z wielkimi możliwościami zapewni Ci wiele przyjemności z tworzenia.
Płatności obsługuje:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.